کاربردهای سامانه پیامک برای هیئت های مذهبی: 1. شناسایی و بررسی امکانات سازمان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 2. ارسال پیام جهت پیشبرد اهداف 3. ارسال پیام جهت احیاء و اشاعه معارف دینی،فرهنگی و تاریخی 4. ارسال پیام جهت مقابله با فرهنگ منحط بیگانه و نفی آن با شناسایی نقاط ضعف 5. تلاش برای هدایت افکار عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 6. عرضه فرآورده ها و آثار فرهنگی و هنری اسلامی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 7. ارسال پیام جهت همکاری با وزارتخانه ها و دستگاههای فرهنگی، آموزشی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی 8. شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی ، فرهنگی و هنری موًثر در توسعه فرهنگ دینی 9. جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 10. همکاری علمی و تحقیقاتی و کمک به توسعه کمی و کیفی مراسم فرهنگی،مذهبی و مردمی 11. ارسال پیامهای تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران 12. اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده ، شرایط غیر مترقبه و . . .) 13. برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف 14. ایجاد سامانه دریافت شکایات،انتقادات و پیشنهادات